تبلیغات
مذهبی - یا علی
شنبه 25 آبان 1387

یا علی

   نوشته شده توسط: سید محمد اسحاق حسینی    

خمیر خاک آدم را سرشتند .....چو بر میخواست آدم یا علی گفت

عصا در دست موسی اژدها شد..... کلیم آنجا مسلم یا علی گفت

مسیحا هر دو از اعجاز میزد..... ز بس بیچاره مریم یا علی گفت

نمی شد جان مرده زنده هرگز ....یقینن عیسی بن مریم یا علی گفت

پیامبر در شب معراج برخواست....به قصد قربت اعظم یا علی گفت

مگر خیبر ز جایش کنده میشد........ یقینن آنجا علی هم یا علی گفت