تبلیغات
مذهبی - در حوزه علوم قرآنى چند علم وجود دارد؟ کدام یک، مورد نیاز جامعه کنونى است؟

در حوزه علوم قرآنى چند علم وجود دارد؟ کدام یک، مورد نیاز جامعه کنونى است؟

مباحث طرح شده در حوزه علوم قرآنى بسیار است. جلال الدین سیوطى در دائرة المعارف علوم قرآنى خویش به نام الاتقان فى علوم القرآن، هشتاد مبحث را مطرح کرده است. در یک تقسیم بندى کلى، مهم ترین مباحث علوم قرآنى عبارت است از:
تاریخ قرآن (وحى، نزول، تدوین و جمع آورى قرآن و قرائات)، تحریف ناپذیرى، اعجاز و تحدّى، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، تأویل و تفسیر. در این میان برخى مباحث، مانند وحى شناسى و نزول قرآن شناخت وجوه اعجاز قرآن و تحریف ناپذیرى از اهمیّت ویژه اى برخوردار است; زیرا الهى بودن قرآن را اثبات نموده، زمینه تقویت اعتقاد و اعتماد و در نهایت، ایمان راسخ را فراهم مى سازد


برچسب ها: در حوزه علوم قرآنى چند علم وجود دارد؟ کدام یک ، مورد نیاز جامعه کنونى است؟ ،