تبلیغات
مذهبی - بسم رب المهدی
چهارشنبه 15 آبان 1387

بسم رب المهدی

   نوشته شده توسط: سید محمد اسحاق حسینی    

به نام رب مهدی لب گشایم سرودغربتش رامی سرایم

 

سخن ازغربت مهدی زهراست سخن ازبی وفایی من وماست

 

غم مهدی غم جانکاه باشد ازآن کمترکسی آگاه باشد

 

کجایوسف چنین زندان کشیده کجایعقوب این هجران کشیده

 

شکیبایی ازاوشرمنده گشته زغم جان ودلش آکنده گشته

 

زندایوب زانومحضراو بیاموزدصبوری دربراو

 

هزارویکصدوهفتادسال است که میداندکه مولادرچه حال است

 

فدای غربتش یاورندارد به این غربت کسی باورندارد

 

ازاومظلوم تردراین جهان کیست زکنه غربتش کس باخبرنیست

 

به غیبت سوزواشک وآه دارد چوجدخویش سردرچاه دارد

 

توگویی خاردرچشمش نشسته دلش ازغفلت شیعه شکسته

 

قسم برصورت زهراکه نیلی است به رخساری که آزرده زسیلی است

 

دراین غم اشک آل الله جاریست حدیث قرن هاچشم انتظاری است

 

غریب ویکه وتنهاست مهدی کجاشدشیعیان پس رسم مردی

 

به مهدی عرصه ی عالم چوتنگست چنین غفلت برای شیعه ننگ است

 

همه درعالم ذرعهدبستیم ولیکن عهدخودبااوشکستیم

 

همه کردیم مهدی رافراموش رسدهل من معین همواره برگوش

 

به مهدی ظلم هابسیارکردیم به اورفتارچون اغیارکردیم

 

به سینه سوزهجرانش نداریم خبرازاشک چشمانش نداریم

 

ولی اندوه مابراوگران است دعاگوی تمام شیعیان است

 

بیاهجرت کنیم اینک به کویش رویم العفوگویان روبه سویش

 

زرنج غربتش یادی نماییم امام خویش رایاری نماییم

 

بیازهرای اطهرشادسازیم ززندان یوسفش آزادسازیم

 

پس ازعمری که دنبال سرابیم بیاچون حربه درگاهش شتابیم

 


برچسب ها: نیایش ،